Privacyverklaring

Datum: 24 mei 2018

Eurlicon is hét toonaangevende en grootste Nederlandse adviesbureau op het gebied van liften, roltrappen, gevelinstallaties en veilig werken op hoogte. Dit betekent dat wij vele overeenkomsten aangaan met allerlei verschillende partijen, waaronder opdrachtgevers, onderaannemers, leveranciers, ZZP-ers en werknemers. Dat noodzaakt ons om persoonsgegevens te verwerken. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. In dit privacybeleid leest u welke gegevens wij verwerken, wat wij daarmee doen, en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van de gevraagde dienstverlening gaat het om de volgende persoonsgegevens:
– Voorletters, voor- en achternaam.
– Adresgegevens.
– E-mailadres.
– Telefoonnummer.
– Geboortedatum en geslacht.

Doelen van de verwerking
Concreet verwerken wij de gegevens voor de volgende doeleinden:
Om een overeenkomst met u aan te kunnen gaan en daaraan optimaal uitvoering te kunnen geven. Wij gebruiken bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te onderhouden over de voortgang van de dienstverlening.
Om u in dienst te kunnen nemen en/of werkzaamheden te laten verrichten, bijvoorbeeld op basis van een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst (ZZP-er), hiervoor de relevante administratie te voeren, en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in het kader van arbeid-, fiscale en socialezekerheidswetgeving.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde opdrachten of diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Privacymaatregelen
De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening.
Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten.

Uw privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eurlicon. Tenslotte heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: binnendienst@eurlicon.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u uiteraard graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan door ons worden aangepast. Het aangepaste privacybeleid geldt vanaf de datum van publicatie op de website van Eurlicon.