Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Eurlicon, zoals beschikbaar gesteld door Eurlicon. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud informatie wordt aangeboden.

Website
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op de website van Eurlicon is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op onze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Eurlicon is het niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Eurlicon.

Geen garantie op juistheid
Eurlicon streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op de website van Eurlicon worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Eurlicon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

E-mail
Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Eurlicon zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Eurlicon geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van de berichten (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van de berichten (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten, en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van een bericht bent, verzoeken wij u om dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen, en wijst Eurlicon u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief bijlagen).

Wijzigingen
Mocht de disclaimer van Eurlicon wijzigen dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.